Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 

PONIEDZIAŁEK

7.00-8.50; 11.30-15.30

WTOREK

7.00-8.50; 11.30-11.45; 12.30-15.30

ŚRODA

7.00-9.40; 11.30-15.30

CZWARTEK

7.00-8.50; 11.30-15.30

PIĄTEK

7.00-8.50; 11.30-15.30

I przerwa obiadowa – kl. I – II – 11.30 – 11.45

II przerwa obiadowa – kl. III – V – 12.30 – 12.45

III przerwa obiadowa – kl. VII – VIII – 13.30 – 13.40

Celem działalności naszej świetlicy jest:

 • zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym
  i miłym otoczeniu,

 • stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych,

 • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,

 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci( intelektualnych, technicznych, sportowych ),

 • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców,

 • kształtowanie u dzieci naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech charakteru ( koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność itp.),

 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego,

 • wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy.

 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku w różnych sytuacjach,

 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek, wdrażanie zasad higieny osobistej,

 • wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych,

 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących,

 • pobudzanie procesów rozwojowych, rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej,

 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania..

Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac różnymi technikami plastycznymi i dekoracji.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • dydaktyczne (pomoc w odrabianiu lekcji, ćwiczenia umiejętności poprawnej pisowni pod względem ortograficznym, rozwiązywanie zadań matematycznych, ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, koncentrację, pamięć, percepcję wzrokowo-słuchową),

 • rekreacyjne (gry i zabawy stolikowe, piłkarzyki, zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku szkolnym),

 • zajęcia plastyczne (arteterapia),

 • tematycznie, skorelowane z planem pracy świetlicy,

 • zabawy na dobry klimat w grupie,

 • bajkoterapia.

STOŁÓWKA

 

I przerwa obiadowa – kl. I – II – 11.30 – 11.45

II przerwa obiadowa – kl. III – VI – 12.30 – 12.45

III przerwa obiadowa – kl. VII – VIII – 13.30 – 13.45

W świetlicy szkolnej znajduje się stołówka szkolna, gdzie uczniowie mogą zjeść smaczny dwudaniowy obiad w kwocie 4,50zł.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach do 5 dnia każdego miesiąca. Uczeń, który nie wykorzystał całego abonamentu może uzyskać odpisyw następnym miesiącu tylko wówczas, gdy obiady zostały wcześniej odwołane lub w dniu nieobecności do godz. 9.00.

ZAPRASZAMY!!!