Rada rodziców

RADA RODZICÓW to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

ZARZĄD RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący:p. Rafał Łyko

Z-ca przewodniczącego: – p. Joanna Leszczyńska

Skarbnik: – p. Edyta Kacprzak