I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1)        Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Myszkowie,
ul. Jaworznicka 34, 42-300 Myszków;

2)       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – gim2myszkow@poczta.fm;

3)        dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  na podstawie 6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
  2. b) informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie 6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

4)        odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;

5)        dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

6)        każdy uczeń (opiekun prawny) posiada prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO);

7)        uczeń (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);

8)        podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym,  w przypadku  informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolna.

Myszków, maj 2018r.                                                               

[1]     Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą