BIBLIOTEKA

poniedziałek

9.50 – 11.45

12.30 – 13.40

14.25 – 15.30

wtorek

7.30 – 8.00

9.40 – 11.10

środa

10.35 – 10.45

11.30 – 11.45

14.30 – 15.00

czwartek

7.30 – 7.45

8.00 – 9.40

10.35 – 11.45

12.30 – 16.00

piątek

7.30 – 8.00

9.40 – 10.10

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

5. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

8. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

10. Uczniom za wzorowe czytelnictwo mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

1.Wypożyczanie podręczników jest bezpłatne.

2.Podręczniki opatrzone są pieczątką i numerem.

3. Dołączone do podręczników płyty DVD, CD, mapy, plansze itp. stanowią integralną część i nie mogą być oddzielnie wypożyczane.

4.Podręczniki wypożycza się na okres od 01 września 2021r. do 25 czerwca 2022r.

5.Jeśli podręcznik składa się z kilku części, każdą część zwraca uczeń w wyznaczonym przez bibliotekarza lub wychowawcę terminie.

6.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.

7.Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością szkoły, przechowywania ich w okładkach, chronienia  przed zniszczeniem lub utratą.

8.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, notatek lub zaznaczania czy zakreślania.

9.W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się używania ołówka (tylko za zgodą uczącego nauczyciela), jednak przed zwrotem wszystkie wpisy należy usunąć.

10.Za zagubiony, zniszczony podręcznik oraz dołączone do niego płyty DVD, CD, mapy itp. odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

11.Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem się do stosowania zasad niniejszego regulaminu.