WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9.00
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9.00

 W terminie dodatkowym:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9.00
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9.00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

 

 • język polski  – 120 minut
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy nowożytny – 90 minut

 

WYDŁUŻONY CZAS PRACY Z ARKUSZEM

Uczniowie uprawnieni, na podstawie opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu:

 • z języka polskiego do 180 min.
 • z matematyki do 150 min.
 • z języka obcego nowożytnego do 135 min.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

WARTO WIEDZIEĆ!

 1. Zdający powinni mieć przy sobie ważną legitymację uczniowską lub dokument tożsamości z numerem PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, paszport.
 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 1. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 1. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
 1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.

 

DRODZY UCZNIOWIE!

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminu próbnego
 4. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 5. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 – 2020.