PEDAGOG SZKOLNY

mgr Joanna Czyż

Godziny pracy: 

Poniedziałek       12.30 – 13.30

                 Wtorek                 9.00 – 12.30                   

Środa                    9.40 – 11.30

Czwartek              9.00 – 11.30

Piątek                    9.00 – 11.10

Dodatkowe formy kontaktu z pedagogiem:

adres e-mail: joanna_czyz@sp2myszkow.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb,

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży,

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

 • masz problemy rodzinne,

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,

 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

 • masz pytania, dotyczące wyników w nauce dziecka, jego funkcjonowania w szkole,

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

 • szukasz pomocy.