PEDAGOG SZKOLNY

mgr Joanna Czyż

Godziny pracy:

Poniedziałek

8.50 – 9.50

12.30 – 13.40

Wtorek

8.50 – 10.35

Środa

8.55 – 11.30

12.30 – 13.30

Czwartek

9.00 – 11.30

Piątek

12.30 – 13.30

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Joanna Czyż

przyjmuje w środę

w godz. 9.30 – 11.30

Dodatkowe formy kontaktu z pedagogiem:

adres e-mail: joanna_czyz@sp2myszkow.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz problemy rodzinne,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania, dotyczące wyników w nauce dziecka, jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • szukasz pomocy.