PEDAGOG SZKOLNY – mgr Joanna Czyż

Godziny pracy:

Poniedziałek   10.35 – 12.45

Wtorek            10.05 – 13.50

Środa               11.45 – 12.45

Czwartek         8.55 – 11.30

Piątek               11.30 – 13.00Rzecznik Praw Ucznia
mgr Joanna Czyż

Piątek  11.30 – 13.00

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży,

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

PEDAGOG SPECJALNY – mgr Joanna Czyż

Godziny pracy:

Poniedziałek 12.45 – 13.35

Wtorek 8.50 – 10.05

Środa 9.00 – 11.30, 12.45 -13.40

Czwartek 11.45 – 13.45

Piątek 8.00 – 8.55, 9.40 – 10.45

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO:

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz

uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań
w zakresie zapewnienia aktywnego

i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych
z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

2. Współpraca z zespołem do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

5. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

6. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

 • masz problemy rodzinne,

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,

 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

 • masz pytania, dotyczące wyników w nauce dziecka, jego funkcjonowania w szkole,

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

 • szukasz pomocy.