Działania profilaktyczno – wychowawcze

Podejmując działania profilaktyczno – wychowawcze szczególną uwagę zwracamy
na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, rozwijanie wśród uczniów umiejętności, niezbędnych w kontaktach z innymi ludźmi, takich jak tolerancja, otwartość, życzliwość, empatia, bezinteresowność, szacunek dla innych, rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (złością, agresją), asertywności.

Tak jak co roku dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Uczniowie z klas I – VIII, w miarę potrzeb, uczestniczą w programie „Pomocna dłoń”. Program obejmuje następujące zagadnienia: integrację grupy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, umiejętność okazywania uczuć, zasady pracy w grupie, umiejętność odmawiania, efektywne porozumiewanie się w grupie rówieśniczej. Uczniowie podczas tych zajęć zdobywają pozytywne doświadczenia społeczne, uczą się wyrażać swoje poglądy i uczucia.

Dla uczniów z klas I – III zaplanowany jest cykl zajęć z pedagogiem, poświęconych tworzeniu pozytywnych relacji koleżeńskich, podniesieniu poczucia własnej wartości, empatii „Filary poczucia własnej wartości”.

W klasach starszych realizowane będą warsztaty profilaktyczne „Konflikt jako początek czegoś dobrego”, „Błąd – takie proste słowo”. Warsztaty poświęcone są pokazaniu konfliktu jako możliwości odnajdywania nowych rozwiązań, pozyskiwania wiedzy o sobie i innych, promują zdrowie psychiczne, pokazują, że popełnianie błędów jest w życiu nieuniknione, nie zawsze oznacza porażkę, natomiast konstruktywne ich rozwiązanie może przynieść korzyści
i wpłynąć na kształtowanie się wartości. Uczniowie wezmą również udział w warsztatach profilaktycznych „ Decyzja należy do Ciebie”, ukazujących mechanizmy uzależnienia oraz promujących formy spędzania wolnego czasu, atrakcyjne dla młodzieży.

W klasach IV i V kontynuowany jest program profilaktyczno – wychowawczy „Silni razem”. Uczniowie podczas zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie
z negatywnymi emocjami, uczą się tolerancji, życzliwości, empatii, podnoszą poczucie własnej wartości.

Młodzież z kasy VII i VIII bierze udział w programie profilaktyczno – wychowawczym „Zrozumieć siebie i innych”. Program ten pomaga rozwijać umiejętności radzenia sobie
z naciskiem grupowym, uczy asertywnego odmawiania, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Zajęcia warsztatowe integrują grupę, umożliwiają zdobywanie pozytywnych doświadczeń społecznych, rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem, promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, uczą kreatywnego myślenia.

Dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną uczniowie biorą udział w programach profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Celem tych programów jest rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości, dostarczenie wiedzy na temat zdrowia, uzależnień i możliwości dokonywania wyborów, korzystnych dla rozwoju młodego człowieka.